aktualności :

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

ul. Kościelna 5b, pokój 104-108, tel. centrala (33) 875-79-00


W związku z zaistniałym zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 zwracamy się z prośbą do wszystkich interesantów aby w miarę możliwości odroczyć wizyty w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Sprawy, które nie wymagają osobistego wstawiennictwa i nie są pilne można załatwić drogą telefoniczną lub korespondencją elektroniczną ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) lub przez ePUAP.


ul. Kościelna 5b, pokój 104-108, tel. centrala (33) 875-79-00


Naczelnik Wydziału – inż. Marian Kaleta

Dane kontaktowe:

875-79-28 - pokój nr 108 – Marian Kaleta /Naczelnik Wydziału/

875-79-27 - pokój nr 107 – Agnieszka Wala /Pomoc Administracyjna/

Alicja Targosz /Pomoc Administracyjna/

875-79-26 - pokój nr 106 – Maciej Kołodziejczyk /Inspektor/

Paweł Kozina /Podinspektor/

875-79-25 - pokój nr 105 – Anna Adamek-Rusin /Zastępca Naczelnika/

Justyna Stopa /Podinspektor/
875-79-61 - pokój nr 104 – Agata Zborowska-Lenik /Główny Specjalista/

Mariusz Gałecki /Inspektor/Godziny pracy: poniedziałek - piątek 700-1500
Regulacje odnoszące się do pozwolenia na budowę zawiera art. 28 i art. 32 - 40 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem obiektów wskazanych w art. 29 – 31 ustawy Prawo budowlane.

Przykłady uzupełnienia powyższych druków dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa -  http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm

Informacje:
Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:

 1. Zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 2. Zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
 3. Kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 4. Wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, a także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.

W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Załączniki do wniosku pozwolenia na budowę:
Załącznikami obligatoryjnymi do wniosku pozwolenia na budowę są:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego sporządzonego przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na wszystkie nieruchomości objęte wnioskiem pozwolenia na budowę;

Dodatkowe załączniki do wniosku pozwolenia na budowę wynikają z przepisów szczegółowych np.: decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Załączniki do wniosku pozwolenia na rozbiórkę:
Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć:

 • zgodę właściciela obiektu;
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego;
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

Dodatkowe informacje:
Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wyszukiwanie aktualnych ustaw i rozporządzeń << ISAP >>Jesteś tutaj:   Strona główna Pozwolenie na budowę
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008