aktualności :

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

ul. Kościelna 5b, pokój 104-108, tel. centrala (33) 875-79-00


W związku z zaistniałym zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 zwracamy się z prośbą do wszystkich interesantów aby w miarę możliwości odroczyć wizyty w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Sprawy, które nie wymagają osobistego wstawiennictwa i nie są pilne można załatwić drogą telefoniczną lub korespondencją elektroniczną ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) lub przez ePUAP.


ul. Kościelna 5b, pokój 104-108, tel. centrala (33) 875-79-00


Naczelnik Wydziału – inż. Marian Kaleta

Dane kontaktowe:

875-79-28 - pokój nr 108 – Marian Kaleta /Naczelnik Wydziału/

875-79-27 - pokój nr 107 – Agnieszka Wala /Pomoc Administracyjna/

Alicja Targosz /Pomoc Administracyjna/

875-79-26 - pokój nr 106 – Maciej Kołodziejczyk /Inspektor/

Paweł Kozina /Podinspektor/

875-79-25 - pokój nr 105 – Anna Adamek-Rusin /Zastępca Naczelnika/

Justyna Stopa /Podinspektor/
875-79-61 - pokój nr 104 – Agata Zborowska-Lenik /Główny Specjalista/

Mariusz Gałecki /Inspektor/Godziny pracy: poniedziałek - piątek 700-1500
Roboty i obiekty budowlane których realizacja nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu są określone zapisami art. 29 – 31 ustawy Prawo budowlane.


Przykłady uzupełnienia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wniosku zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i informacji uzupełniających  dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm

Informacje:

Wykaz obiektów i robót budowlanych których realizacja nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę określa art. 29 i art. 31 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, natomiast art. 30 ust. 1 i art. 31 ust. 1ustawy jw. określa roboty które należy zgłosić przed terminem ich rozpoczęcia.

Wszystkie obiekty budowlane i roboty budowlane nie ujęte w powyższych wykazach wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Terminy:

Zgłoszenia należy dokonać minimum 21 dni przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych (wpływu zgłoszenia na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego). W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, tut. Urząd może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Załączniki:

Budowa (w tym nadbudowa, rozbudowa), przebudowa oraz remont.

Do zgłoszenia budowy w tym rozbudowy, przebudowy oraz remontu należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami w tym wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozbiórka.

Zgłoszeniu rozbiórki wymagają budynki i budowle niewpisane do rejestru zabytków oraz nieobjęte ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości oraz na ich wzniesienie wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Do zgłoszenia rozbiórki należy dołączyć zgodę właściciela obiektu/urządzenia budowlanego na jego rozbiórkę oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami w tym wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obiekty (w tym budynki) i urządzenia budowlane, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki (uwzględniając zapisy miejscowego planu i gminną ewidencję zabytków), można rozebrać bez zgłoszenia i pozwolenia na budowę.

Dodatkowe informacje.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie powyższego obowiązku, przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.

Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wykaz zgłoszeń robót budowlanych wymagających publikacji w BIP << wykaz >>
Wyszukiwanie aktualnych ustaw i rozporządzeń << ISAP >>


Jesteś tutaj:   Strona główna WydziałyWYDZIAŁ ARCHITEKTURYWydziałyWydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008